BITUM Norge AS

15 års produktgaranti – MULTIGUM taktekkingssystem

​Garanti

​Denne garanti er en spesiell BITUM produktgaranti utstedt av BITUM Danmark A/S, og er en utvidelse av de rettighetene kjøper oppnår i henhold til dansk lovgivning.

A. Garantien omfatter

Garantien omfatter MULTIGUM taktekkingssystem.

B. Garantien dekker

Garantien dekker utelukkende ved vanngjennomtrengning som skyldes feil ved produktet, og ikke vanngjennomtrengning som skyldes feil ved påleggingen eller feil i den underliggende konstruksjonen, jf. herværende betingelser.

Garantien dekker vederlagsfritt erstatning av de defekte produktene samt montering på taket med samme eller tilsvarende produkter i overensstemmelse med herværende betingelser.

C. Garantiperiode

Garantien gjelder i 15 år fra det tidspunktet leveransen er fakturert av forhandleren eller den utførende entreprenøren.

D. Vilkår

For garantien gjelder herværende betingelser.

OBS: Husk å stifte sammen faktura eller kopi av faktura (eller følgeseddel) som angir

 1. Eiendommens beliggenhet
 2. Hvilket av BITUM Danmark A/S taktekkingsprodukter som er benyttet, med dette garantibeviset, og la det følge husets papirer fra eier til eier.

Garantibetingelser

 1. Garantien gjelder for kjøper og enhver etterfølgende eier av den aktuelle eiendommen.

 2. En betingelse for garantien skal gjelde er at taktekkingen er utført i henhold til BITUM Danmark A/S´ påføringsanvisninger som var gjeldende på tidspunktet for utførelsen. Garantibevisets innehaver kan ved henvendelse til BITUM Danmark A/S få tilsendt gjeldende påføringsanvisninger.

 3. Garantien dekker ikke utettheter som ikke kan tilskrives produktets kvalitet, men f.eks. skyldes hærverk, feilaktig påføring, ettermontering av antenner, skilt, solfangere osv. på taket, mangelfullt vedlikehold og rengjøring (se nedenfor), feil trafikk på taket samt skader som følge av feil i den underliggende konstruksjonen eller andre uforutsette årsaker.

 4. Garantien dekker ikke følgeskader, inkludert råte og sopp i bygningen og dennes takkonstruksjon, eller effekter som befinner seg i bygningen. Andre følgeskader som driftstap, tap av fortjeneste og andre indirekte tap faller også utenfor garantien.

 5. Garantien kan kun påberopes ved skriftlig henvendelse til BITUM Danmark A/S som leverandør. Garantien må gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at skaden er konstatert eller burde vært konstatert, men innen garantiperiodens utløp med kopi av faktura (eller følgeseddel/ordrebekreftelse) som angir eiendommens beliggenhet, og som spesifiserer hvilke av BITUM Danmark A/S' taktekkingssystemer som er benyttet. De aktuelle BITUM-produktene er merket i henhold til vårt kvalitetsstyringssystem, slik at de entydig vil kunne identifiseres på BITUMs laboratorium.

 6. Garantien er betinget av at BITUM Danmark A/S forestår utskiftningen av defekte produkter.

 7. Garantien gjelder kun produkter brukt i Danmark, inklusive Grønland og Færøyene.

Vester Hassing, oktober 2006.

Vedlikehold og rengjøring av taket

Driftsveiledning:

Takflaten må besiktiges minimum 2 ganger årlig, og i forbindelse med besiktigelsen må det utføres følgende driftstiltak:​

 • Takbrønner og bladfang renses

 • Fremmedlegemer fjernes fra takflaten

 • Områder på taket hvor det hoper seg opp med skitt må feies og oppsamlet skitt fjernes. Takvinduer bør vaskes med vanlig såpevann 1 gang årlig for å bevare lysgjennomgangen.

​Hvis det har vært andre håndverkere på taket, må det undersøkes om de har skadet takbelegget eller etterlatt skarpe gjenstander som i så fall fjernes.

Hvis der er trær tett på bygningen, kan det være nødvendig å rense takbrønnene mer enn 2 ganger årlig.

Snø behøves normalt ikke fjernes fra takflaten, fordi taket er dimensjonert til å klare snøbelastningen. Hvis snøen av andre årsaker ønskes fjernet, bør det gjøres med kost for at unngå å skade taktekkingen.​

Vedlikeholdsveiledning:


 • Potensielle skademuligheter som observeres under de årlige besiktigelsene, utbedres.

 • Takvinduer sjekkes for skader 1 gang årlig, og eventuelle skader utbedres.

 • Elastiske fuger rundt fugeskinner m.v. bør sjekkes og om nødvendig utskiftes hvert 5. år.

 • Beslag rundt hetter, nedløpsrør og lignende bør ettergås med fugemasse hvert 5. år.

Adresse​

BITUM Norge AS

Myrveien 4

1640 Råde

Kontaktinfo

Tlf.: +45 2710 0918

E-mail: jm@bitum.dk

ORG. Nr.: 917644896

Om oss

BITUM Norge AS er ledende leverandør av produkter og løsninger til beskyttelse av bygninger og konstruksjoner. Vi leverer løsninger i hele Norden.